HandySense By ข่าวสามมิติ

คุณกิตติ สิงหาปัดพิธีกรชื่อดังจาก”ข่าว 3 มิติ”ช่อง 3 เยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสาน Smile Lemon เน้นเรื่องHandySense เกษตรอัจฉริยะ โดยมีคุณนริชพันธ์ เป็นผลดี เจ้าของผลงานวิจัย เป็นผู้ให้ข้อมูลและยังให้ความสนใจฐานเรียนรู้ต่างๆ ของศูนย์ฯ.. ทุกคนสามารถเข้าถึงระบบการให้น้ำอัจฉริยะได้ง่าย ประหยัดและรวดเร็ว.. #HandySense​ #NECTEC

Published
Categorized as news

“ต่อยอด ต่อเนื่องอย่างยั่งยืน ! แนวทางการพัฒนา HandySense” ในสัมมนา “เทคโนโลยีแบบเปิดเพื่อความต่อเนื่องและยั่งยืนด้วยนวัตกรรมระบบเกษตรอัจฉริยะ (HandySense)” ภายในงานประชุมวิชาการประจำปี สวทช.ครั้งที่ 16 (NAC2021) แบบออนไลน์ ในวันที่ 29 มีนาคม 64

ดร.พนิตา พงษ์ไพบูลย์ รองผู้อำนวยการเนคเทค สวทช. ได้เล่าถึงการเปิดตัว HandySense Open Innovation เพื่อมอบพิมพ์เขียวต้นแบบงานวิจัยให้เกษตรกร ผู้ประกอบการ และผู้สนใจ นำไปผลิตหรือจำหน่าย ภายใต้แนวคิด Smart Farmimg Open Innovation ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่เปิดเผยรายละเอียดการผลิต โดยไม่คิดค่า License หรือ ค่าใช้จ่ายใด ๆ โดยคาดหวังให้เกษตรกรไทยยุคใหม่ มีเครื่องมือด้านการเกษตรที่ทันสมัย ในราคาจับต้องได้ และก่อให้เกิดอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องมือด้าน Smart Farm โดยคนไทยต่อไป โดยการสัมมนาในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐ เอกชน ภาคเกษตรกรที่มีบทบาทในการส่งเสริมเทคโนโลยี รวมถึงมุมมองของนักวิจัยและพัฒนา ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองในการต่อยอดพิมพ์เขียว HandySense ให้มีการใช้งานอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนทั้ง ไม่เฉพาะในบริบทด้านการเกษตรเท่านั้น แต่รวมไปถึงด้านการประมง และปศุสัตว์ อีกด้วย การสัมมนาในวันนี้ได้พูดคุยถึงความต้องการของภาคเกษตรที่ไม่ได้ต้องการเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย แต่ต้องการนวัตกรรมที่ใช้งานง่าย ใช้ได้จริง แนวทางและโอกาสเติบโตทางธุรกิจด้าน Smart Farm ของผู้ประกอบการ แนวทางการสนับสนุนด้านอินเทอร์เน็ตในราคาเหมาะสมของผู้ให้บริการเครือข่าย นโยบายของท้องถิ่นได้เข้ามาสนับสนุนการนำ HandySense ไปใช้งานในวงกว้าง รวมไปถึงมุมมองการพัฒนาความสามารถของ HandySense ให้ตอบโจทย์การใช้งานของเกษตรในอนาคต… Continue reading “ต่อยอด ต่อเนื่องอย่างยั่งยืน ! แนวทางการพัฒนา HandySense” ในสัมมนา “เทคโนโลยีแบบเปิดเพื่อความต่อเนื่องและยั่งยืนด้วยนวัตกรรมระบบเกษตรอัจฉริยะ (HandySense)” ภายในงานประชุมวิชาการประจำปี สวทช.ครั้งที่ 16 (NAC2021) แบบออนไลน์ ในวันที่ 29 มีนาคม 64

Published
Categorized as news