ลงทะเบียนความต้องการใช้ระบบเกษตรแม่นยำฟาร์มอัจฉริยะ (HandySense)

แบบสอบถามความต้องการใช้ระบบเกษตรแม่นยำฟาร์มอัจฉริยะ (HandySense)

แบบสำรวจนี้ทำขึ้นมาเพื่อเก็บข้อมูลความต้องการใช้ระบบเกษตรแม่นยำฟาร์มอัจฉริยะ (HandySense) สำหรับจัดการแปลงเพาะปลูก ต่อยอดธุรกิจ และเข้ามาเป็นส่วนร่วมผลักดันระบบฯ โดยข้อมูลที่ได้จากแบบสำรวจนี้จะใช้ภายในศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติเท่านั้น จะไม่นำไปเผยแพร่ภายนอกโดยเด็ดขาด