เทคโนโลยีแบบเปิดเพื่อความต่อเนื่องและยั่งยืนด้วยนวัตกรรมระบบเกษตรอัจฉริยะ (HandySense)

เทคโนโลยีแบบเปิดเพื่อความต่อเนื่องและยั่งยืนด้วยนวัตกรรมระบบเกษตรอัจฉริยะ (HandySense)

       ระบบเกษตรอัจฉริยะ (Handy Sense) เป็นระบบเกษตรแม่นยำโดยการนำเทคโนโลยีเซนเซอร์ผนวกกับอุปกรณ์ไอโอที (Internet of Thing) สู่อุปกรณ์ตรวจวัดและควบคุมสภาพแวดล้อมที่เป็นปัจจัยต่อการเจริญเติบโตของพืชตั้งแต่การปลูกจนกระทั่งเก็บเกี่ยว ได้แก่ การให้น้ำ ปุ๋ย การป้องกันแมลง รวมทั้งการควบคุมอุณหภูมิ ความชื้นและแสง คุณสมบัติของอุปกรณ์ ประกอบด้วย ระบบการแสดงผล/แจ้งเตือน และระบบการควบคุม ทั้งหมดสามารถใช้งานสั่งการผ่านแอปพลิเคชัน

ประโยชน์ของระบบเกษตรแม่นยำ

  • ผลผลิตมีคุณภาพดีสม่ำเสมอและปริมาณคงที่เนื่องจากมีเทคโนโลยีควบคุมกระบวนการเพาะปลูก
  • ประมาณการผลผลิตได้ล่างหน้า สามารถลดปัญหาผลผลิตขาดแคลนหรือล้นตลาด
  • ลดการใช้แรงงาน เหมาะกับอนาคตที่แรงงานขาดแคลน
  • สามารถปลูกพืชได้ตลอดทั้งปีโดยไม่พึ่งพิงฤดูกาล
  • ใช้เทคโนโลยี Internet of Thing (IoT) ทำให้สะดวกเข้าถึงได้ง่าย การควบคุมกระบวนการเพาะปลูกทำได้รวดเร็วและง่ายขึ้น
  • การถ่ายทอดองค์ความรู้การขยายผลสู่เกษตรกรรุ่นต่อไปเป็นไปได้ง่าย ลดเวลาการลองผิดลองถูก โดยใช้เทคโนโลยีเป็นตัวเชื่อมประสานการถ่ายทอดองค์ความรู้

        ทั้งหมดเหล่านี้ได้มีการวิจัยและพัฒนาโดยคำนึงถึงบริบทของเกษตรกรไทย คือ “ใช้งานง่าย ทนทาน และมีราคาที่จับต้องได้” รวมถึงอุปกรณ์ได้ออกแบบให้มีความทนทานเหมาะสมกับสภาวะทางการเกษตรของประเทศไทย โดยผ่านการทดสอบระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมจาถสถาบันที่ได้รับการยอมรับระดับประเทศ

      ด้วยการพัฒนาอย่างต่อเนื่องได้ก่อให้เกิดการผลักดันนำไปสู่การขยายผลให้เกิดเป็นเทคโนโลยีแบบเปิดเพื่อเป็นประโยชน์สาธารณะ (Open Innovation Agriculture) มีการสร้างเครือข่าย (Communities) เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อดิจิทัลยกระดับคุณภาพ มาตรฐาน และเสริมสร้างความแข็งแกร่งอย่างยั่งยืนให้แก่ภาคการเกษตร โดยมีความมุ่งหวังที่จะยกระดับเทคโนโลยีด้านการเกษตรให้สามารถใช้อย่างอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป

กำหนดการ

วันที่ 29 มีนาคม 2564

09.00-09.15 น.

กล่าวนำความสำคัญของการเสวนา “เทคโนโลยีแบบเปิดเพื่อความต่อเนื่องและยั่งยืนด้วยนวัตกรรมระบบเกษตรอัจฉริยะ”

โดย ดร.พนิตา พงษ์ไพบูลย์
รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

09.15-11.00 น.

เสวนา หัวข้อ เทคโนโลยีแบบเปิดเพื่อความต่อเนื่องและยั่งยืนด้วยนวัตกรรมระบบเกษตรอัจฉริยะ

โดย

1) ผู้แทนปราชญ์เกษตร: นายสุรพล จารุพงศ์
อดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเจ้าของศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสาน (Smile Lemon)

2) ผู้ให้บริการ: นายประสิทธิ์ ป้องสูน
CEO : Kitforward

3) หน่วยงานภาครัฐ: นางสาวอัจฉริยา​ จันทรวงศ์​
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา

4) ผู้ประกอบการ: นายณฤต ดวงเครือรติโชติ
หัวหน้าฝ่าย IoT ส่วนงาน B2B Solution Dtac

5) ผู้ร่วมเสวนา: นายนริชพันธ์ เป็นผลดี 
ผู้ช่วยวิจัยอาวุโส ด้านวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบและเครือข่ายอัจฉริยะ (ITSN) ทีมวิจัยเทคโนโลยีเกษตรดิจิทัล (DAT)

11.00-12.00 น.

ถาม – ตอบ ออนไลน์

ที่มา : เทคโนโลยีแบบเปิดเพื่อความต่อเนื่องและยั่งยืนด้วยนวัตกรรมระบบเกษตรอัจฉริยะ (HandySense) – NAC2021 (nstda.or.th)

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *